Alu-Melt

Smältugn för aluminium

Alu-Melt

Alu-Melt är en industriugn som har utvecklats för att tillfredsställa ett ökat intresse för smältning med gas som energimedium.

För att dra största möjliga fördel av detta koncept använder man en kombination av Alu-Melt och Alu?Cent. Överföring av aluminium från Alu-Melt till Alu-Cent sker hermetiskt, vilket innebär kostnads­besparingar tack vare mindre slaggbildning och produktion utan eller med mycket små mängder flussmedel. Detta är också en viktig miljöaspekt. Ugnen har hög verkningsgrad genom att både metall och brännarluft förvärms. En total termisk verknings­grad på över 55 % kan uppnås.

Chargering sker i batcher, vilket underlättar material­hanteringen. Tackor staplade av leverantör lyfts direkt halvpallsvis med gaffeltruck in i lyftaren utan manuell plockning, varför operatörsbehovet är minimalt.

Ljudnivån är låg, bland annat därför att fläkt­utrustningen är inkapslad i ljudisolerande material.

Vår idé att smältan ska överföras omedelbart till en varmhållningsugn med lågt syreinnehåll har visat sig mycket framgångsrik. Totalekonomin förbättras kraftigt genom att slaggbildningen minimeras. Våra ugnar visar att hela årsförbrukningen av gas betalar sig genom lägre slaggbildning jämfört med konkurrerande ugnar. Priserna för aluminium och gas varierar dock från land till land och detta gäller hos våra kunder i Sverige.

Konstruktionen är väl genomtänkt och överlag kraftigt dimensionerad och tillförlitligheten är mycket hög. Anläggningen kräver minimala personalinsatser under drift, mycket tack vare att smält- och chargerings­förloppen har automatiserats.

Vi vet att konstruktionen är lyckad. Anledningen är, förutom våra egna kunskaper, att vi har lyssnat på marknadens behov och utvecklat Alu-Melt i samklang med de signaler vi har fått från våra kunder.

I vårt produktprogram har vi också reverber­smältugnar, vilka huvudsakligen används vid gjutning av pressämnen för extrudering av profiler.

Kontakta oss
 

Produkter & Lösningar

Jani Martinsson
Försäljningsingenjör
+46 21 10 98 08
+46 70 243 77 33
jani.martinsson@nordicfurnaces.com
Johan Häggblad
Ansvarig Ugnsteknik / Inköp
+46 21 10 98 10
+46 70 854 15 78
johan.haggblad@nordicfurnaces.com
813
817
936